Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/2237 (2019. gada 1. oktobris), ar ko 2020. un 2021. gadam nosaka detalizētus noteikumus par izkraušanas pienākumu dažās demersālajās zvejniecībās dienvidrietumu ūdeņos