Υπόθεση C-492/09: Διάταξη του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 15ης Δεκεμβρίου 2010 [αίτηση της Commissione tributaria provinciale di Taranto (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Soc Agricola Esposito srl κατά Agenzia delle Entrate — Ufficio di Taranto 2 (Άρθρα 92, παράγραφος 1, 103, παράγραφος 1, και 104, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο, του Κανονισμού Διαδικασίας — Δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών — Οδηγίες 2002/20/ΕΚ, 2002/21/ΕΚ και 2002/77/ΕΚ — Τέλος υπέρ του Δημοσίου — Μερικώς απαράδεκτο — Ερωτήματα ως προς την απάντηση των οποίων δεν υπάρχει καμία εύλογη αμφιβολία)