Sag T-292/11 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 29. juli 2011 — Cemex m.fl. mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — konkurrence — begæring om oplysninger — artikel 18, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1/2003 — begæring om udsættelse af gennemførelse — manglende uopsættelighed)