Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1004/2001 της Επιτροπής, της 22ας Μαΐου 2001, για κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία