Διορθωτικό στην οριστική έκδοση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/1776 του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 401 της 30ής Νοεμβρίου 2020)