Sklep Sveta z dne 24. septembra 2012 o imenovanju člana upravnega odbora Evropske agencije za kemikalije