Απόφαση του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2012 , για τον διορισμό μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων