Ανακοίνωση σχετικά με αίτημα που υποβλήθηκε βάσει του άρθρου 35 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ — Αίτημα που υποβάλλεται από αναθέτοντα φορέα