Υπόθεση C-489/10: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 5ης Ιουνίου 2012 [αίτηση του Sąd Najwyższy (Πολωνία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Ποινική διαδικασία κατά Łukasz Marcin Bonda [Κοινή γεωργική πολιτική — Καθεστώς ενιαίας ενισχύσεως με βάση την έκταση — Κανονισμός (ΕΚ) 1973/2004 — Άρθρο 138, παράγραφος 1 — Απώλεια του δικαιώματος λήψεως ενισχύσεως σε περίπτωση ανακριβούς δηλώσεως εκτάσεως — Διοικητικός ή ποινικός χαρακτήρας της κυρώσεως αυτής — Κανόνας της μη σωρεύσεως των ποινικών κυρώσεων — Αρχή ne bis in idem]