Rådets afgørelse (EU) 2020/1493 af 12. oktober 2020 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det fælles udvalg, der er nedsat ved aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om sammenkobling af deres systemer for handel med drivhusgasemissioner, for så vidt angår ændring af bilag I og II til aftalen og vedtagelsen af tekniske standarder for sammenkobling (EØS-relevant tekst)