Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/634 z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/404 w odniesieniu do ustaleń przejściowych, pozycji dotyczących Zjednoczonego Królestwa oraz terytoriów zależnych Korony Brytyjskiej Guernsey, Wyspy Man i Jersey oraz wykazu państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii produktów mlecznych, które muszą zostać poddane konkretnemu procesowi obróbki zmniejszającemu ryzyko związane z pryszczycą (Tekst mający znaczenie dla EOG)