Απόφαση (ΕΕ) 2019/1260 του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2019, για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επιτροπής εμπορίου που συστάθηκε με τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, όσον αφορά την τροποποίηση των προσαρτημάτων 2-Γ-2 και 2-Γ-3 του παραρτήματος 2-Γ της συμφωνίας