Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1190 оd 11. srpnja 2019. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 185/2013 u pogledu odbitaka od ribolovnih kvota dodijeljenih Španjolskoj za 2019.