Domstolens senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 200, 23.8.2003