Mål T-171/19: Tribunalens beslut av den 7 juni 2019 — Hebberecht mot Europeiska utrikestjänsten (Personalmål — Tjänstemän — Disciplinärt förfarande — Avstängning — Innehållande av lön — Åsidosättande av formkrav — Uppenbart att talan ska avvisas)