Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 293/2019 av den 13 december 2019 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2020/311]