Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 293/2019 от 13 декември 2019 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2020/311]