Kawża C-67/16 P: Appell ippreżentat fil-5 ta’ Frar 2016 mill-Comunidad Autónoma de Cataluña u miċ-Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Il-Ħames Awla) fis-26 ta’ Novembru 2015 fil-Kawża T-465/13, Comunidad Autónoma de Cataluña u CTTI vs Il-Kummissjoni