Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1095 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2020 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/502 όσον αφορά τη χορήγηση άδειας για το παρασκεύασμα Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 ως πρόσθετη ύλη ζωοτροφών για αγελάδες γαλακτοπαραγωγής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)