Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1874 на Комисията от 6 ноември 2019 година относно адекватността на компетентните органи на Китайската народна република съгласно Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2019) 7854) (текст от значение за ЕИП)