Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.8988 — Energizer / Spectrum Brands (Battery and Portable Lighting Business)] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)