Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.4320 — ONEX Corporation/AON Warranty Group) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ