Непротивопоставяне на нотифицирана концентрация (Дело № COMP/M.4320 — ONEX Corporation/AON Warranty Group) Текст от значение за ЕИП