Дело C-312/17: Решение на Съда (трети състав) от 19 септември 2018 г. (преюдициално запитване от Landesarbeitsgericht Hamm — Германия) — Surjit Singh Bedi/Bundesrepublik Deutschland, Bundesrepublik Deutschland in Prozessstandschaft für das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland (Преюдициално запитване — Социална политика — Директива 2000/78/ЕО — Равно третиране в областта на заетостта и професиите — Член 2, параграф 2 — Забрана на дискриминацията, основана на увреждане — Колективен трудов договор във връзка със социалното осигуряване — Преходна помощ, изплащана на бившите работници и служители — граждански лица в съюзническите сили в Германия — Прекратяване на плащането на тази помощ, когато заинтересованото лице придобие право на ранно плащане на пенсия за осигурителен стаж и възраст, предоставяна на лицата с увреждания съгласно задължителното пенсионно осигуряване)