Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 287/2019 av den 13 december 2019 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet och bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2020/305]