ATZINUMS Sniegusi Juridiskā komiteja Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Sociālo fondu Plus (ESF+) (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)) Atzinuma sagatavotājs: Kostas Chrysogonos