Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2404 оd 20. prosinca 2017. o zaštiti naziva „Maasvallei Limburg” (ZOI) u skladu s člankom 99. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća$