Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.7778 — Vattenfall/ENGIE/GASAG) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)