UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet (omarbejdning) (COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)) Ordfører for udtalelse: Pavel Poc