Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 510/2011 af 11. maj 2011 om fastsættelse af præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjers emissioner inden for Unionens integrerede tilgang til nedbringelse af CO 2 -emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (EØS-relevant tekst)