Регламент (ЕО) № 1035/2001 на Съвета от 22 май 2001 година за създаване на схема за документиране на улова на риби от вида Dissostichus spp.$