Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10079 — SARP/Suez RV Osis) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 54/05