Sag T-828/17: Rettens dom af 18. juni 2019 — Quadri di Cardano mod Kommissionen (Personalesag — kontraktansatte — udlandstillæg — artikel 4, stk. 1, litra b), i bilag VII til vedtægten — tilbagesøgning af fejlagtigt udbetalte beløb — vedtægtens artikel 85, stk. 1 — udbetalingen åbenbart fejlagtig)