Dohoda medzi EÚ a Japonskom o vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach *** Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. septembra 2010 o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody medzi Európskou úniou a Japonskom o vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach (05308/2010 – C7-0029/2010 – 2009/0188(NLE))