Υπόθεση C-223/10: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 1ης Σεπτεμβρίου 2010 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Αυστρίας