Писмен въпрос E-0785/09, зададен от Alyn Smith (Verts/ALE) на Комисията. Оценка на въздействието относно индивидуалното проследяване на овце