Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/778 на Комисията от 16 май 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2014 по отношение на управлението на измененията (Текст от значение за ЕИП.)