Úradný vestník Európskej únie, L 193, 16. júla 2013