Rozhodnutie Komisie z 2. mája 2005 o opatreniach na ochranu zdravia zvierat proti africkému moru ošípaných na Sardínii v Taliansku [oznámené pod číslom K(2005) 1321] (Text s významom pre EHP) (2005/363/ES)