2019 m. liepos 29 d. Komisijos įgyvendinimo Sprendimas (ES) 2019/1281, kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/245/ES dėl Brazilijos teisės ir priežiūros sistemos pripažinimo atitinkančia Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų reikalavimus (Tekstas svarbus EEE.)