Sag T-623/19: Rettens kendelse af 30. april 2020 — ArcelorMittal Bremen mod Kommissionen (Passivitetssøgsmål – direktiv 2003/87/EF – ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner – afgørelse 2011/278/EU – midlertidige regler for harmoniseret gratistildeling af emissionskvoter – ændring af den nationale tabel for tildeling vedrørende Tyskland for perioden fra 2013-2020 – væsentlig kapacitetsudvidelse – tvistens genstand bortfaldet – ufornødent at træffe afgørelse)