Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/2029 av den 18 december 2018 om fastställande av kvantitativa begränsningar och tilldelning av kvoter för ämnen som kontrolleras enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet, för perioden 1 januari–31 december 2019 [delgivet med nr C(2018) 8655]