Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/2029 z dne 18. decembra 2018 o določitvi količinskih omejitev in dodelitvi kvot za snovi, ki so nadzorovane v okviru Uredbe (ES) št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč, za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2019 (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8655)