Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/2029 van de Commissie van 18 december 2018 tot vaststelling van kwantitatieve beperkingen en de toewijzing van quota voor stoffen die worden gereguleerd krachtens Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen, voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2019 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 8655)