Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/2029 (2018. gada 18. decembris), ar ko nosaka kvantitatīvus ierobežojumus un piešķir kvotas vielām, kuras tiek kontrolētas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1005/2009 par ozona slāni noārdošām vielām, laikposmam no 2019. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 8655)