2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/2029, kuriuo nustatomi 2019 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d. laikotarpio kontroliuojamų medžiagų, kurioms taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų, kiekybiniai apribojimai ir paskirstomos kvotos (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 8655)