Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/2029 оd 18. prosinca 2018. o utvrđivanju količinskih ograničenja i dodjeli kvota za tvari koje podliježu kontroli na temelju Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o tvarima koje oštećuju ozonski sloj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. (priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 8655)