Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/2029, 18. detsember 2018, millega määratakse kindlaks koguselised piirangud ja eraldatakse kvoodid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2009 (osoonikihti kahandavate ainete kohta) alusel kontrollitavatele ainetele ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2019 (teatavaks tehtud numbri C(2018) 8655 all)