Решение за изпълнение (ЕС) 2018/2029 на Комисията от 18 декември 2018 година за определяне на количествени ограничения и разпределяне на квоти за вещества, контролирани съгласно Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които нарушават озоновия слой, за периода от 1 януари до 31 декември 2019 година (нотифицирано под номер С(2018) 8655)