Labojums Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2018/1922 (2018. gada 10. oktobris), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 428/2009, ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei (OV L 319, 14.12.2018.)